Mogen wij ons even voorstellen, opdat u zich hiervan een correct beeld kan vormen?

Wij zijn een kleine autonome plaatselijke gemeente, genaamd Evangelische Gemeente Maastricht. 

Als zodanig vormen wij een afspiegeling van dé Gemeente, het Lichaam van Christus, een levend organisme.

Alle noodzakelijke organisatie er om heen zien wij als beproeving van het aan ons gegeven rentmeesterschap.

Het Hoofd van onze gemeente is de Heere Jezus Christus, Die ons leidt, c.q. aanstuurt, middels Zijn Woord en Heilige Geest. 

Als christenen, wederom geboren en kinderen van God, volgen wij enkel ons Hoofd, de Heere Jezus Christus, opdat hierdoor onze hemelse Vader verheerlijkt mag worden.

Hij heeft ons als zondaars vrijgekocht met Zijn dierbaar bloed dat rijkelijk gevloeid heeft aan het kruis van Golgotha; aan Hem zijn wij derhalve dienstbaar.

Om Zijn wil te doorgronden, Hem steeds beter te leren kennen en dienstbaar te zijn, beijveren wij ons samen om de Schrift, Zijn Woord, de Bijbel, te bestuderen.

Wij aanvaarden enkel Zijn Woord als de waarheid.

Ervaringen en gevoelens zijn daaraan altijd ondergeschikt.

Beseffende dat wij nu nog zwakke zondige mensen zijn, putten wij enkel kracht uit onze Heere, Die ons sterk maakt door Zijn Woord, de Bijbel, opdat wij Hem mogen weerspiegelen naar ongelovige mensen in de wereld.

Ook zijn het altijd Zijn werken, Die Hij in ons bewerkt en via ons doet, waarbij wij gesterkt worden door geestelijke genadegaven die Hij ons toebedeeld middels Zijn Geest en op Zijn tijd.

Gedreven door de liefde van de Heere Jezus Christus willen wij een lichtbaken zijn voor de mensen in Maastricht en omgeving, opdat nog velen hun uitzichtloze zondige situatie mogen erkennen en in de Heere Jezus hun Heiland, Redder, Zaligmaker mogen vinden.

We begrijpen dat de de Schrift, het Woord, de Bijbel niet in het bovenstaande te vangen is.

Bent u echter, hoe onvolkomen ook, hierdoor aangesproken?

Bent u op zoek naar een Bijbelgetrouwe gemeente?

Wilt u de Heere Jezus volgen en niet de mens?

Zo ja, dan nodigen wij u uit om eerst de Heere God te raadplegen middels uw gebed en daarna eventueel contact met ons op te nemen en u ten einde aan te sluiten bij onze gemeente.

Wij wensen u hierbij Gods rijke zegen toe en kijken naar u uit!

Deel deze pagina