6. mei, 2016

Is de Bijbel vrouwonvriendelijk?

Is de Bijbel Vrouwonvriendelijk?

Lang heb ik nagedacht of ik een blog zou beginnen, en wat ik voor artikelen erop zou plaatsen.
Het zou een blog worden met Bijbelse artikelen, speciaal voor vrouwen, met onderwerpen en studies die vrouwen aanspreken en bezighouden, daar was ik al snel over uit. Een titel was ook nog niet zo moeilijk, maar dan. Waar begin je? Hoe bouw ik het op?
Ik heb er lang over nagedacht en natuurlijk in gebed gebracht en opeens tijdens een wandeling viel het me in.
Want ik kan wel een blog vol schrijven met Bijbelse artikelen voor vrouwen, maar wat zegt de Bijbel zélf eigenlijk over vrouwen? Want iedereen heeft wel eens het vooroordeel gehoord dat de Bijbel een vrouwonvriendelijk boek is, of dat Paulus een vrouwenhater was. Maar klopt dat wel?
Dus laten we daar eens mee beginnen, met het beeld dat de Bijbel schetst van vrouwen, en of dat nog wel relevant is voor 2016.

Vrouwen in de Bijbel

En ik heb meteen goed nieuws voor je, want een van de geweldige dingen van de Bijbel is dat het juist zeer positief is over vrouwen, en dat vrouwen erin worden verhoogd en geëerd.
En dat was absoluut zeer uniek voor de tijd waarin de Bijbel geschreven is.
In plaats van vrouwen omlaag te halen, bewijst de Bijbel hen juist eer, en geven ze de vrouw erkenning in de maatschappij en het gezin. De invloed van vrouwen wordt ook zeker niet ontkent in de Bijbel, en vrouwen hebben een unieke plaats en positie.
Er zijn veel vrouwen die grote rollen spelen in belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel, en vrouwen werden aanbeden als partners en gekoesterde metgezellen van hun echtgenoten, en zeker niet behandeld als slaven of tweederangs burgers zoals normaal was in die tijd en cultuur.
De Bijbel laat ons vanaf het begin ook zien dat vrouwen, net als mannen, naar het Beeld van God zijn geschapen. Beide zijn ze gelijkwaardige beelddrager van God. Ja, de rollen onderling tussen mannen en vrouwen is anders, maar dat zegt niks over hun waardigheid. Beide zijn ze absoluut gelijkwaardig voor God en beide dragen ze Gods eigen Beeld.
De door God ingestelde verschillen in de taken van mannen en vrouwen zien we al in de schepping, maar vrouwen zijn absoluut niet minder.

Zo beval God op Sinaï de kinderen om zowel vader als moeder te eren (Ex. 20:12) en dat was zeer revolutionair en uniek voor die tijd, want in de heidense culturen om Israël heen domineerde de mannen met ijzeren staf hun huisgezin en hadden de vrouwen totaal niks te zeggen en geen of minder rechten, ze werden gezien als minder en als slaven van mannen. Maar dat beeld geeft de Bijbel niet.
Vrouwen worden in de Bijbel geenszins gemarginaliseerd of beschouwd als tweederangs burgers (Gal. 3:28)  maar het geeft vrouwen juist speciale eer ( 1 Petr. 3:7) En mannen worden opgedragen hun vrouw net zo lief te hebben als Christus Zijn gemeente liefheeft, met zelfopofferende liefde, zelfs indien nodig, ten koste van hun eigen leven. (Ef. 5:25-31)
De Bijbel erkent en roemt de deugdzame en Godvrezende vrouw (Spr. 12:4, Spr. 31:10, 1 Kor. 11:7) Dus met andere woorden, de Bijbel is een zeer vrouwvriendelijk boek!
De aartsvaders geven altijd gepast eerbetoon aan hun vrouwen, Sara, Rebekka, Rachel ze staan er allemaal in. En wat te denken over Mirjam, de zus van Mozes, ze was zowel profetes als liedschrijfster. En God Zelf eert haar in Micha 6:4 naast haar broers als een van de leiders van het volk tijdens de uittocht.
En de moed van Ruth en Esther zeker niet te vergeten. God redde Zijn volk door de moed van een vrouw. Ook tussen de geloofshelden in Hebreeën 11 vinden we vrouwen.
In 1 Koningen 2:19 zien we Salomo die zijn moeder in het openbaar eer betoont en voor haar buigt, en ook Spreuken heeft het over de wijsheid van vrouwen.
En daar bovenop wordt de kerk van Christus ook nog eens beschreven als een vrouw, een bruid. En Christus vind Zijn kerk absoluut waardevol, toch?
Kortom, vrouwen werden in de Bijbel nooit op de achtergrond geplaatst. Ze namen met de mannen deel aan alle feesten en openbare gelegenheden, vrouwen moesten niet gesluierd en stil zijn in het openbaar, zoals zelfs vandaag de dag nog het geval is in sommige culturen in het Midden-Oosten.
En moeders (niet alleen vaders) deelde de verantwoording én de autoriteit over de kinderen (Spr. 1:8, Spr. 6:20) Vrouwen konden zelfs land bezitten in Israël (Num. 27:8) en ze mochten land kopen (Spr. 31:16) Vrouwen regelde heel veel zaken zelf in hun huishouden en hun stem werd gehoord.
Dit alles in een tijd waarin de heidense culturen hun vrouwen onteerde, en vaak niet beter behandelde dan dieren. Zelfs in het Romeinse rijk werden vrouwen gezien als bezit en eigendom van vaders of mannen, en werden ze behandeld als slaven. En heidense religie voedde en moedige de degradatie van vrouwen vaak zelfs nog meer aan. (Denk aan tempelprostitutie)
Daar waar de Bijbel juist het huwelijk ziet als een gezamenlijk partnerschap en kameraadschap en waar zowel de vader als de moeder geëerd en gehoorzaamd diende te worden.

Ook bij Jezus hadden vrouwen aanzien, Jezus sprak met de vrouw bij de waterput, ongekend in die tijd! Jezus had vrouwelijke volgelingen die Hem trouw volgde en diende, en Jezus moedigde dat ook aan. Hij behandelde vrouwen altijd met groot respect. Er stonden vrouwen bij het kruis, en de eerste die Jezus zagen na Zijn opstanding waren vrouwen. Er wel eens bij stilgestaan dat het hele Paasverhaal gebaseerd is op het getuigenis van vrouwen? Bij het hele Paasverhaal komt de moed en de trouw bij de vrouwen toch echt duidelijk naar voren.
Maar ook in de eerste kerk diende er vrouwen en kregen ze hun eer en juiste plaats.
Vrouwen werden erkent om hun goede daden, hun gastvrijheid, hun begrip van zuivere leer en hun geestelijke kennis en begaafdheid. De apostel Paulus diende regelmatig naast vrouwen, nee hij was echt geen vrouwenhater. Hij gaf een van zijn brieven zelfs mee aan een vrouw. En de tweede brief van Johannes is gericht aan een vooraanstaande vrouw in een van de kerken. Priscilla diende en onderwees naast haar man, en is het je wel eens opgevallen dat haar naam altijd eerst wordt genoemd en dan pas die van haar man?
Vrouwen hadden een geweldige rol in het Oude Testament, tijdens het leven van Jezus op aarde, en in de periode van de eerste kerk.
De Bijbel is absoluut positief over vrouwen, en wat te denken van Spreuken 31:10-31, een vrouw die de Heere vreest, die zál geprezen worden! Wow!

Vrouwen in de kerkgeschiedenis

Maar ook toen het Christendom invloed kreeg in de westerse wereld begon vanzelfsprekend de status van vrouwen opvallend te verbeteren.
Naarmate die invloed van het Christendom steeds meer toenam, werden vrouwen minder belasterd, mishandeld en gezien als bezit of voorwerp voor plezier van mannen.
Christelijke vrouwen die vanuit de heidense samenleving tot bekering kwamen werden zelfs automatisch bevrijd van vernederende heidense praktijken en kregen een vooraanstaande plaats in hun huis en in de kerk, waar ze werden erkend, geëerd en bewonderd om hun vrouwelijk deugden.
Nadat de Romeinse keizer Constantijn zich in het jaar 312 had bekeerd, kreeg het Christendom een legale status in Rome en al snel in het hele rijk. Een van de resultaten was meteen al een grote verandering in de plaats en positie van vrouwen.
Er werden in Rome wetten aangenomen over eigendomsrechten van vrouwen en ook de huwelijkswetten werden herzien, het werd gezien als partnerschap. Vrouwen kregen bescherming door nieuwe wetten en dit was een grote vooruitgang.
Waar het Evangelie zich verspreidde, werd de sociale, wettelijke en geestelijke status van vrouwen verhoogd.

De Bijbel onderwaardeert de vrouw nooit, het bagatelliseert de talenten en vermogen van vrouwen ook niet en het ontmoedigt het juiste gebruik van geestelijke gaven van vrouwen ook niet.
Dit neemt niet weg dat vrouwen wel andere rollen en taken hebben dan mannen, maar het Bijbelse rollenpatroon voor de vrouw is voor haar juist een zegen en een eer.
Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig, dat komt al naar voren in de schepping van Adam en Eva. Maar daarover gaat mijn volgende artikel.

Dus zoals we hebben gezien kunnen we met een gerust hart beginnen aan een blog speciaal voor vrouwen, en zal je zien dat deze artikelen tot eer en zegen zijn voor jou als vrouw.
Ik wil je meenemen doorheen de Bijbel, en schrijven over allerlei onderwerpen, maar ook over vrouwen die in de Bijbel voorkomen en waar we van kunnen leren. Vrouwen die mij inspireren, niet alleen uit de Bijbel, maar ook uit de kerkgeschiedenis.
En ik wil je meenemen in mijn eigen groei om een vrouw naar Gods hart te worden, die gaat met vallen en opstaan. Zodat we van elkaar mogen leren, elkaar mogen bemoedigen en aansporen om een Godvrezende vrouw te worden.
En dat aan de hand van de Bijbel, het meest vrouwvriendelijk boek dat er maar is!

“Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.” – Spreuken 31:30 HSV

(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

Deel deze pagina