9. mei, 2016

De rol van de vrouw deel 1

De Rol van de Vrouw deel 1

We zijn begonnen met de vraag of de Bijbel vrouwonvriendelijk was, en dat is gelukkig absoluut niet zo. Sterker nog, ik denk dat er geen vrouwvriendelijker boek bestaat dan de Bijbel!
God is absoluut positief over de vrouw, Hij heeft haar geschapen en ze is speciaal.
Ik denk dat mijn vorige artikel wel heel erg belangrijk is als basis voor dit artikel, dus heb je dat nog niet gelezen dan raad ik je aan om dat eerst te doen.
Veel mensen denken namelijk dat de verschillen in rollen van man en vrouw betekent dat de vrouw niet gelijkwaardig zou zijn, maar dit is absoluut niet waar.
Als je de Bijbelse rol van de vrouw juist goed gaat begrijpen ga je ook zien dat God echt niet minder denkt over jou als vrouw, sterker nog, dat God het allerbeste met je voorheeft als vrouw en dat deze rol voor jou juist tot zegen is.

We zijn als vrouwen die hier in het Westen zijn opgegroeid enorm beïnvloed door het feminisme, maar als we kijken naar het feminisme (de 3 golven van het feminisme) en naar wat God zegt in de Bijbel, dan zien we dat de Bijbel een heel ander beeld van de vrouw geeft. Een uniek beeld met een speciale rol.
De Bijbel is Gods Woord, God is de Schepper van de vrouw en Hij weet uiteindelijk het beste wie we zijn en waarom we zijn geschapen. En Gods waarheid geeft ons echte vrijheid en echte voldoening.
God heeft voor ons iets veel beters dan het feminisme ons voorspiegelt, in latere artikelen zal ik hier ook uitgebreid op terug komen, nu gaan we terug naar het begin, de schepping en Gods doel voor de vrouw.

Speciaal Geschapen

Als we gaan kijken naar de schepping van de mens in Genesis valt meteen al op dat God de vrouw heel anders heeft geschapen dan de man.
God koos ervoor om de man en de vrouw verschillend te scheppen, maar wel beide naar Zijn Beeld.
In Genesis 1:26 lezen we dat God de mens wilde maken naar Zijn Beeld, en in vers 27 lezen we dat God hen beide naar Zijn Beeld schiep, en dat Hij hen mannelijk en vrouwelijk schiep.
Hoofdstuk 2 van Genesis laat ons de schepping van de mens in detail zien, eerst werd de man, Adam, geschapen uit het stof van de aarde, en God blies de levensadem in zijn neusgaten (Gen. 2:7)
De vrouw was er op dat moment nog niet, ze werd later op de dag geschapen.
God schiep de man, plaatste die in de hof en gaf Hem een gebod en opdrachten. Het gebod was dat hij van alle bomen mocht eten behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad (Gen. 2:16-17) en God gaf hem de opdracht de hof te bewerken en te onderhouden (Gen. 2:15) en om alle dieren een naam te geven (Gen. 2:19-20)
Maar als we lezen aan het eind van vers 20 vond Adam zelf geen hulp die bij hem past.
Dan zien we dat God zegt dat het niet goed is dat de mens alleen is en dat God hem een hulp zou maken die bij hem past. (vers 18)
in vers 21 tot 23 lezen we de bijzondere schepping van de vrouw. God schiep de vrouw al heel anders, niet uit het stof zoals Hij Adam schepte, maar uit de rib van Adam. Zo kwam de vrouw voort uit de man.
Adam was zeer verheugd toen hij zijn vrouw Eva zag en hij zei: “Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.” Genesis 2:23
Mannin is in het Hebreeuws Isha (vrouw) en is afgeleid van Ish (man).

Hier in de schepping van de mens zien we meteen al belangrijke facetten naar voren komen voor het huwelijk en de rollen van de man en de vrouw.
God zei dat het niet goed was dat de man alleen was, hij had iemand nodig die perfect bij hem past, die hem aanvult en die hem zou helpen in zijn taken. De vrouw werd geschapen als hulp voor de man. 1 Korinthe 11:9 spreekt hier ook over.
Maar de man werd ook het leiderschap gegeven over zijn vrouw. De man werd het hoofd van zijn vrouw.
We zien dat ook in de schepping naar voren komen, God gaf het gebod en de opdrachten aan de man en we zien als we lezen in Genesis 3:2 dat Adam Gods woorden had doorgegeven aan zijn vrouw Eva.
Ook zien we dat Adam de dieren een naam had gegeven en dat hij zijn vrouw een naam gaf. In Genesis 3:20 geeft Adam zijn vrouw de naam Eva.
Ook het geven van een naam is een teken van leiderschap en autoriteit.
Dit noemen we ook wel de scheppingsorde, God schiep de mensen, Hij schiep ze naar Zijn Beeld, mannelijk en vrouwelijk. Maar ze zijn apart geschapen, beide uniek met een andere rol. De man werd geschapen als het hoofd van zijn vrouw en de vrouw werd geschapen als hulp van de man.
1 Korinthe 11:3 zegt ook dat God het Hoofd van Christus is, dat Christus het Hoofd van de man is, en dat de man het hoofd van zijn vrouw is. Ook Efeze 5:23 zegt dat de man het hoofd van de vrouw is.
Deze scheppingsorde is belangrijk om te weten want het is de basis voor de rest van Gods Woord.

Een Speciale Rol

Doorheen de hele Bijbel zien we een speciale rol voor de vrouw.
Een rol die God speciaal aan haar heeft gegeven en die haar op het lijf geschreven staat als het ware. Een unieke rol die vandaag de dag niet meer wordt begrepen met desastreuze gevolgen!
Want volgens het feminisme is er immers niks speciaals aan de vrouw en moet ze alles maar doen net zoals de man, maar daar is ze helemaal niet voor geschapen.
Helaas is er ook steeds meer binnen de kerken een verwarring ontstaan naar wie de vrouw is en wat haar rol is.
Ik zag laatst een filmpje op Facebook en de boodschap kwam erop neer dat we nu maar eens in 2016 de vrouw moesten erkennen in de kerk en vóór vrouwen moesten zijn in de kerk.
En ja, ik ben ook helemaal vóór vrouwen in de kerk, maar wel op een Bijbelse manier!
Maar ook dit filmpje liet blijken of er niks speciaals was aan de vrouw en dat de vrouw dezelfde taken kon doen in de kerk als de man. Ze kon ook leidinggeven en onderwijs geven of oudste worden.
Maar dat is niet wat de Bijbel zegt en dat is ook niet haar rol.
Doorheen de Bijbel zien we ook dat mannen en vrouwen andere rollen hadden. Profeten* en Apostelen waren allemaal mannen. De leiders van Israël waren allemaal mannen en de Bijbel is ook geschreven door mannen. Ja, vrouwen speelde zeer belangrijke rollen in de Bijbelse verhalen zoals we zagen in mijn vorige artikel, maar het leiderschap was aan de man.
Deze lijn is doorgetrokken naar het gezin en de kerk.

De Vrouw in de Kerk

Dat zien we ook in 1 Timotheüs 2:11-15 waarin Paulus duidelijk zegt “Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid en alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt.” 1 Tim. 2:11- 12
En in vers 13 gaat Paulus uitleggen waarom “Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva”
Paulus grijpt hier dus terug naar de scheppingsorde zoals we zojuist behandeld hebben. Dit heeft niks met tijd, plaats of cultuur te maken, maar met de scheppingsorde.
De man is het hoofd van zijn vrouw, dus de vrouw mag de man niet overheersen. Het leiderschap, zowel in het gezin als in de kerk ligt bij de man, dat is vanaf de schepping zo bepaald door God.
Vers 11 begint ook met dat de vrouw zich moet laten onderwijzen, dit is passief.

Ook 1 Korinthe 14:34-36 is heel erg duidelijk. Duidelijker kán in principe niet, dus ik vraag me af waarom er hier dan zoveel onduidelijkheid over is tegenwoordig.
vers 34 begint: “Laten de vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken.”
Duidelijke taal, toch? In de gemeente van Korinthe was er veel wanorde en toestanden die niet konden, één daarvan was ook dat vrouwen de rollen op zich wilde nemen die God alleen aan de mannen had gegeven. En  God is geen God van wanorde (1 Kor. 14:33) en Paulus herinnert de mensen in Korinthe er nog eens aan dat er een scheppingsorde is, en dat de man het hoofd van zijn vrouw is en dat de vrouw bevolen is onderdanig te zijn aan haar man. (Ef. 5:22-24, Kol. 3:18, 1 Pet. 3:1) En nogmaals, dit heeft niks te maken met tijd, plaats of cultuur en is niks ‘van vroeger’ maar nog actueel vandaag de dag.
En Paulus gaat verder in vers 36 en zegt: “Of is het Woord van God van u uitgegaan? Of heeft het alleen u bereikt?”
Je ziet hier dus dat de Bijbel de scheppingsorde en de door God gegeven rol van de vrouw toepast en zegt dat de vrouw in de gemeente niet mag spreken.
En dat spreken wilt natuurlijk niet zeggen dat de vrouw tijdens de eredienst haar mond helemaal niet mag openen, en totaal niks mag zeggen, maar wel dat ze geen leiding en onderwijs mag geven.
De taken van het leiden van aanbidding (de zangdienst of voordienst), de preek, een Bijbelstudie of het onderwijs in de kerkelijke samenkomsten is dus ook uitsluitend voor mannen, net als het ambt voor oudste of voorganger/dominee of andere leidinggevende functies.

Heeft een vrouw dan geen kwaliteiten? Heeft een vrouw dan geen geestelijke gaven of talenten?
Natuurlijk wel! De vrouw heeft net zo goed geweldige gaven en talenten, ze heeft de Heilige Geest net zo ontvangen als haar man, ze kan net zo goed geestelijke inzichten hebben en net zo goed leiderschapskwaliteiten hebben of de gave hebben om te spreken en studies te geven.
God gaat zeker niet voorbij aan de vrouw, en zoals we al zagen in het voorgaande artikel is de vrouw ook zeker niet minder belangrijk en ook absoluut niet minderwaardig!
God heeft alleen in Zijn al wijsheid dit zo bepaald en de vrouw anders (maar niet minder!) gemaakt.

De Geweldige Rol van de Vrouw

God heeft de vrouw geschapen, Hij kent haar en weet wat het beste voor haar is, en Hij heeft iets veel beters met haar voor!
Waarin de vrouw wordt erkent, geëerd, beschermt en waarin ze ten volle tot haar recht komt.
Het staat in Titus 2:3-5, daar schrijft Paulus: “Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan wijn, maar leraressen van het goede, opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.”
Dit is Gods geweldige rol voor de vrouw, ze mag (nee moet zelfs) andere (jongere) vrouwen onderwijzen en helpen. Dit is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch.
Vrouwen mogen dus zoals we gezien hebben in de kerkelijke samenkomsten geen onderwijs geven en niet voorgaan in de eredienst, maar betekent dat dan dat ze helemaal niks mogen en hun talenten maar in de kast moeten opbergen? Absoluut niet!
Hier zien we dat Paulus zegt dat vrouwen juist ‘leraressen van het goede’ moeten zijn. (vers 3)
Natuurlijk kan een vrouw net zo dezelfde kwaliteiten, gaven en talenten hebben als een man, alleen hoe ze die gebruikt is anders. Ze gebruikt het om vrouwen te onderwijzen en te ondersteunen.
Vers 4 en 5 zegt ook dat we heel wat te onderwijzen hebben als vrouwen, zowel vanuit de Bijbel, met Bijbelstudies als ook praktisch.
Ook Spreuken 31:26 zegt: “Zij doet haar mond open met wijsheid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong.”
Het zegt ook wat een Godvrezende vrouw moet zijn, dat vinden we in vers 4 en 5.
En zoals John MacArthur eens zei: Een man (vader) heeft de leiding in zijn gezin, maar de vrouw (moeder) heeft de invloed.
Een vrouw, thuis in haar eigen huisgezin heeft een geweldige taak van God gekregen om haar eigen kinderen te onderwijzen in het Woord van God en om hen het Evangelie uit te leggen en haar kinderen op te voeden tot eer van God. Er is niks zo belangrijk als een Godvrezende moeder in haar gezin!
Ken je het niet: “The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world”?
En natuurlijk mogen vrouwen kinderen onderwijzen en kinderwerk doen in de kerk, vaak wordt erover gedaan alsof dat niet goed genoeg is, of een mindere taak. Maar is dat wel zo? Is het kinderwerk in de kerk minder belangrijk dan het geven van de preek? Is een kinderhart minder belangrijk? Is dat hoe God kijkt?
Vaak denken we dat God de vrouw belemmeringen heeft opgelegd door haar door God gegeven rol, maar dat is absoluut niet zo!
Dit is haar juist tot zegen en tot eer, zo kan ze al haar talenten maximaal benutten in het grootbrengen van de volgende generatie en de jongere vrouwen onderwijzen.
Zo wordt ze beschermt en heeft ze die unieke plaats van bescherming in haar gezin en in de kerk, en mag ze zijn wie ze is en hoe God haar geschapen heeft.
Zoals ik al zei, er is niks zo belangrijk als een Godvrezende moeder in haar gezin, die haar kinderen onderwijst in Gods Woord, hoeveel grote mannen Gods in de kerkgeschiedenis zeiden niet dat ze zoveel te danken hadden aan hun trouwe en Godvrezende moeder?
Als we eens kijken naar de vrouwen in het leven van Jezus op aarde, hun trouw en hun moed en hun liefde voor hun Verlosser.
Er zijn vrouwen die geweldige dingen voor de Heer hebben gedaan en nog doen, en er zijn vrouwen die absoluut voorbeelden zijn voor mannen in hun trouw en liefde voor de Heer.
Laat je niet door het feminisme beroven van je door God gegeven unieke vrouwelijkheid en dien de Heer met vreugde in je rol als vrouw, gelijkwaardig aan je man en samen met je man, als zijn unieke en waardevolle hulp. 
En je zal zien dat het doorgronden van je rol als vrouw je echte vreugde en vrede brengt en echte voldoening, en dat je Hem voluit mag dienen!

Dit is ook de reden dat ik mijn blog ‘Van Vrouw tot Vrouw’ heb genoemd en dat dit een blog is met Bijbelse artikelen voor vrouwen om wat Titus 2 ook zegt, dat we als vrouwen andere vrouwen onderwijzen. Dat wil ik ook doen met dat wat God mij in Zijn genade gegeven heeft, al is het niet veel.

In mijn volgende artikel gaan we hierover verder. Wat is de rol van de vrouw binnen het huwelijk en haar gezin? Wat betekent het dat een vrouw onderdanig moet zijn aan haar man en wat betekent het niet? Wat is een deugdzame vrouw? Wat heeft God nog meer voor mij als vrouw?
Op al die vragen kom ik terug in mijn volgende artikelen, dus nog even wachten.
En als je het nu nog allemaal niet duidelijk is, geen nood, dat komt vanzelf wel.
Maar laat je niet ontmoedigen en hou je vast aan wat God je geeft en weet dat een Godvrezende vrouw, die haar rol kent, geprezen zal worden. (Spreuken 31:30)

Wil je meer weten hierover, dan zijn er twee boeken die ik je van harte aanbeveel over dit onderwerp.
Het boek: ‘God’s High Calling for Women’ van John MacArthur en het boek: ‘Divine Design’ ook van John MacArthur. Helaas zijn ze wel beide alleen in het Engels. Meer info vind je onder het kopje ‘boeken die ik aanbeveel’ dus ga daar ook zeker eens kijken.

* AANVULLING: Ik kreeg een reactie dat er wel vrouwelijke profeten in de Bijbel waren, maar dit klopt niet helemaal. Vrouwen hadden in de Bijbel nooit een voortdurende levenslange profetische bediening of een roeping als profeet.
Hoewel bv Mirjam, Debora, Hulda of Jesaja’s vrouw wel profetessen werden genoemd hadden geen van alle een voortdurende profetische bediening. Mirjam, Debora en Hulda gaven maar 1 profetie, en Jesaja’s vrouw gaf geen enkele profetie dan alleen dat ze het leven schonk aan een baby met een profetische naam.
Ja, God sprak op bepaalde (uitzonderlijke) gelegenheden door vrouwen heen, maar ze hadden nooit een voortdurende bediening, ze schreven Gods Woord niet en God houdt Zich altijd aan de scheppingsorde. Vrouwen werkte voor God en hadden een bediening, maar wel onder het gezag van een man.
Ook nergens in het Nieuwe Testament zien we dat een vrouw een apostel, oudste, voorganger of evangelist was. Nergens vinden we dat een vrouw een preek gaf. En hoewel de dochters van Philippus profetessen werden genoemd is hun bediening nergens 
gedefinieerd, er is geen enkele reden om aan te nemen dat zij wel een voortdurende profetische bediening hadden. Er staat ook nergens dat ze profeteerde in de eredienst. Dit zelfde geldt ook bv voor Anna. Ze hadden geen roeping als profeet en kende de Bijbelse rol en plaats van de vrouw. Vrouwen diende zeker in de kerk, ze waren (en zijn!) ook belangrijk, maar wel binnen de Bijbelse kaders en nooit in leiderschap. 

To be continued…

 
(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

Deel deze pagina