10. mei, 2016

De rol van de vrouw deel 2

De Rol van de Vrouw deel 2

In het vorige artikel zijn we begonnen over de rol van de vrouw deel 1.
Als je dat nog niet gelezen hebt is het misschien handig om dat deel eerst te lezen, daarin ging het over de schepping van de vrouw en haar rol in de Bijbel en in de kerk.
Dit keer wil ik het hebben over het huwelijk en de rol van de vrouw als echtgenote van haar man. Wat is onderdanigheid en wat is het niet?

Maar eerst zullen we gaan kijken naar het huwelijk, hoe het is ontstaan en hoe belangrijk het is.
Een van de meest desastreuze gevolgen van de tijd waarin we leven is het afbrokkelen van het traditionele huwelijk en het traditionele gezin. En één van de oorzaken daarvan is het feminisme, maar ook de seksuele revolutie in de jaren ’60 van de 20ste eeuw.
Al viel de seksuele revolutie en de verandering in moreel denken wel grotendeels samen met de tweede feministisch golf, en hebben ze ook wel deels met elkaar te maken en is hun doel hetzelfde: het vernietigen van het huwelijk en het gezin.
Maar het huwelijk en het gezinsleven zijn door God Zelf ingesteld, het is geen uitvinding van mensen of van de zogenaamde “evolutie”. God is de Bedenker van het huwelijk en ook Hij alleen bepaald de definitie, laten we het eens bekijken.

De Instelling van het Huwelijk

De vorige keer heb ik al verteld over de schepping van de man en de vrouw, en dat de vrouw anders is geschapen dan de man. Dit is belangrijk om het huwelijk te kunnen zien vanuit Gods perspectief.
We gaan weer helemaal terug naar het begin, naar de schepping van Adam en zijn vrouw Eva, we lezen in hoofdstuk 2 van Genesis in vers 21 dat God de vrouw ging scheppen uit de rib van de man als hulp voor de man en in vers 22 en 23 zien we het allereerste huwelijk, door God Zelf gearrangeerd.
God brengt de vrouw naar haar man en Adam is verheugd haar te zien, en in de volgende verzen zien we de definitie van het huwelijk en hoe God het heeft bedacht en ingesteld.

In Genesis 2:24 lezen we: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.”
Daar vinden we het, het Bijbelse huwelijk met drie hele belangrijke en fundamentele stappen.
Stap 1: Het verlaten van vader en moeder
Stap 2: Het hechten aan zijn vrouw
Stap 3: Het één vlees zijn (eenheid zijn)
Alle drie de stappen zijn belangrijk en ook de volgorde is heel erg belangrijk.
Eerst is daar het verlaten van de ouders, het weggaan uit het ouderlijk huis en het verlaten van het gezag van de ouders. Dan volgt er een openbare publiekelijke ceremonie waarbij een man en een vrouw trouwen en zich hechten aan elkaar voor God en hun families en pas daarna worden ze samen één vlees. Dit duidt niet alleen op een seksuele eenwording, maar een totale eenwording, zowel lichamelijk, emotioneel, maatschappelijk en financieel. Deze volgorde is fundamenteel.
Jezus Zelf haalde dit ook aan in Zijn leven op aarde en gaf ook dezelfde volgorde aan, Hij citeert Genesis 2, Hij zegt dat God hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft en definieert het huwelijk nog eens en voegt er nog iets belangrijks aan toe.
Mattheus 19:5-6 zegt: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.”
Jezus zegt hier dus duidelijk dat ze niet langer twee zijn, maar een echte eenheid, en die eenheid kan niet meer gescheiden worden. Ook het één vlees worden is na de huwelijksvoltrekking. Seksuele intimiteit hoort dus alleen thuis in het huwelijk.
Dit is wat God Zelf over het huwelijk zegt, en hier mogen we niet vanaf wijken.
Het huwelijk is dus door God Zelf gedefinieerd en ingesteld en dit ook nog voor de zondeval. Het Bijbelse huwelijk is de basis voor alles en zeker de basis voor het gezin!

Het huwelijk is belangrijk. Het is ook een afspiegeling van Jezus Christus en Zijn gemeente (Ef.5:23,25), en zoals God een Drie-eenheid is, zo zijn man en vrouw een twee-eenheid. Dit maakt het huwelijk heilig.
Dit maakt ook alle aanvallen op het traditionele huwelijk en de traditionele huwelijksrollen zo erg, omdat het niet iets menselijks is, maar van God komt en omdat het een afspiegeling is van iets heiligs. Daarom dat God zegt dat ongehuwd samenwonen of seks buiten het huwelijk en alle andere “moderne samenlevingsvormen” om het zo maar te zeggen, niet goed is en zelfs zondig.
Alles wat ingaat tegen Genesis 2:24, zowel de definitie als de volgorde noemt de Bijbel zonde.

De Rol van de Vrouw in het Huwelijk

Maar God heeft niet alleen het huwelijk ingesteld, Hij heeft ook de rollen binnen het huwelijk voor man en vrouw bepaald.
God heeft bepaald dat de man het hoofd is van zijn vrouw en dat de vrouw in alles onderdanig moet zijn aan het gezag en de autoriteit van haar man.
In 1 Korinthe 11:3 lezen we: “Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.”
En vers 9 van hetzelfde hoofdstuk zegt: “Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar eens vrouw omwille van de man.” Zie je hoe belangrijk de schepping van de mens en de scheppingsorde is.
Want vers 9 grijpt terug naar Genesis 2:18 toen de Here God Eva ging scheppen en zei: “Ik zal een hulp voor hem maken die bij hem past.”
Man en vrouw behoren een unieke en totale eenheid te zijn, dit is een levenslange verbintenis waarbij twee personen volledig één worden.

En als we naar Efeze 5:22-33 gaan zien we de rollen van de man en de vrouw in het huwelijk, ik moedig je echt aan zelf het hele stuk te lezen.
Vers 22 begint met: “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.”
Vers 33 eindigt met: “En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.”

Dat is een hele boterham he lieve vrouw!
Dit stuk wordt tegenwoordig vaak niet meer begrepen, en als het al begrepen wordt dan wordt het vaak niet toegepast, met alle gevolgen van dien.

Ik? Onderdanig aan mijn man?

Het Griekse werkwoord voor onderdanig zijn wat hier wordt gebruikt is het woord ‘hupotasso’.
Dit is een term uit het leger die in een militaire rangorde ‘gerangschikt onder’ betekent. De vrouw is dus gerangschikt onder het gezag van haar man.
Ze heeft dus een andere rang of positie, maar ze is geen minderwaardig persoon, laat dat duidelijk zijn. Bij God is geen aanzien des persoons (Rom. 2:11) en God ziet man en vrouw ook als gelijkwaardig (Gal. 3:28) maar de rol en positie van de vrouw is anders, onder het gezag van haar hoofd, haar eigen man.
De vrouw wordt opgeroepen om de houding van de Here Jezus Christus aan te nemen die Hij aannam toen Hij naar de aarde kwam, een houding van onderdanige dienstbaarheid, om haar door God bedoelde rol in het huwelijk te kunnen vervullen.
Christus is niet minderwaardig ten opzichte van de Vader, zo ook de vrouw niet ten opzichte van haar man. Christus onderwierp zichzelf aan de Vader om Gods plan van verlossing ten uitvoer te brengen, en net zo onderwerpt de vrouw zichzelf aan haar man om Gods plan voor het gezin ten uitvoer te brengen. Ze is niet minderwaardig, maar haar rol en positie zijn anders. De rol van de vrouw is waarom God Eva schiep, als een hulp voor haar man. Om naast je man te staan als zijn volwaardige hulp.

In wat dan allemaal moet ik me onderwerpen aan het gezag van mijn man vraag je je misschien af.
Vers 24 van Efeze 5 geeft het antwoord en de reikwijdte van de onderdanigheid, ‘in alles’ staat er duidelijk. Dit omvat dus ook alles en alle terreinen van het leven.
Een goed principe om te onthouden en wat Martha Peace ook zegt in haar boek ‘De Godvrezende Vrouw’ is: De vrouw moet haar man in alles onderdanig zijn, tenzij hij haar  vraagt om te zondigen.
Want het gezag wat de man heeft gekregen tegenover zijn vrouw, is gedelegeerd gezag dat hij ontvangen heeft van de Here Jezus Christus. En Christus is het hoofd van de man en staat dus boven de man. Het gezag wat Christus heeft staat véél hoger dan het gezag van je man.
Handelingen 5:29 zegt ook dat we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen. God en Gods Woord is onze hoogste autoriteit.
Dus als je man je vraagt om te zondigen (tegen Gods Woord ingaan) of als hij tegen jou zondigt dan kan je op een respectvolle manier zijn gezag weigeren en hem met liefde en respect terechtwijzen en wijzen op zijn Hoofd, Christus. De Bijbel onderwijst geen “voetveeg-theologie”.
Helaas hebben veel Christen-vrouwen de feministische visie op de rol van de vrouw aangenomen of voorzien ze het van een suikerlaagje door de ‘wederzijdse onderwerping’ te benadrukken, maar dat is niet helemaal wat de Bijbel leert wat de verantwoording van de vrouw is.

We zien ook dat de onderwerping van de vrouw aan haar man een vrijwillige onderwerping is.
Vrouwen moeten zichzelf onderwerpen aan hun man, de man wordt niet opgeroepen om zijn vrouw onderdanig te maken. Het is de vrouw zélf die zich in liefde voor Christus en haar man vrijwillig onderwerpt aan het gezag van haar man.
Niet omdat haar man beter is, of slimmer, of misschien een beter leider is, maar omdat Christus dit van haar vraagt en Christus ook hierin ons Voorbeeld is. Lees ook eens Filippenzen 2:5-8.
Want waarom is de vrouw onderdanig aan het gezag van haar man? Omdat gehoorzaamheid aan haar man betekent dat ze gehoorzaam is aan Christus.
Efeze 5:22 zegt: “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere
Haar gehoorzaamheid aan haar man vloeit dus voort uit haar gehoorzaamheid aan Christus. Wil ze aan Christus gehoorzaam zijn dan aanvaard ze het gezag van haar man.
Ze is haar man dus niet onderdanig omdat hij het beter weet of omdat hij zoveel beter is, maar omdat Christus dat van haar vraagt. Is een vrouw haar man gehoorzaam dan is ze Christus gehoorzaam. Daarom kan een vrouw ook op een respectvolle manier het gezag van haar man weigeren als haar man haar vraagt om te zondigen of tegen haar zondigt, want haar gehoorzaamheid is uiteindelijk aan Christus. Hij is het Hoofd van de man.
1 Petrus 3:1-2 laten ook zien dat een vrouw haar man onderdanig moet zijn, ook als de man zelf een ongelovige is. Hier geldt ook weer het principe dat ze haar man niet hoeft te volgen als hij haar vraagt te zondigen, en dat we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen.
Dit plaatje laat het ook goed zien.

Onderdanig zijn is een Bijbels principe

Verder wil ik nog benadrukken dat onderdanig zijn een Bijbels principe is wat hoort bij een Bijbels leven.
De vrouw is niet de enige in de Bijbel die wordt opgeroepen onderdanig te zijn aan gezag.
– Kinderen worden opgeroepen onderdanig te zijn aan hun beide ouders (Efeze 6:1)
– Werknemers worden opgeroepen onderdanig te zijn aan hun werkgevers (Efeze 6:5-7)
– De gemeenteleden worden opgeroepen om onderdanig te zijn aan hun voorgangers/oudsten (Hebr. 13:7)
– We worden opgeroepen onderdanig te zijn aan de overheid en aan alle gezagsdragers boven ons (Rom. 13:1)
– We worden opgeroepen elkaar onderdanig te zijn (Ef. 5:21)
– en bovenal moeten we natuurlijk God onderdanig zijn in alles en boven alles (Hand. 5:29)

Het is dus zeker niet iets wat alleen voor de vrouw is, de vrouw is ook zeker niet minder.
Onderdanig zijn aan gezag is een Bijbels principe, iedere Christen is onder gezag.
Maar we leven in de 21ste eeuw, en niet alleen het feminisme heeft ons aangetast, ook het postmoderne denken heeft ons aangetast.
In de tijd waarin we leven lijkt ‘gezag’ een vies woord te zijn geworden, we worden in deze tijd eigenlijk allemaal opgeroepen om ons tegen gezag te keren en het in vraag te stellen, en tegenwoordig willen alle mensen graag autonoom zijn en gezag van zich afschudden.
Kijk maar naar hoe mensen reageren op gezagsdrager in onze maatschappij. En we zijn er allemaal door beïnvloed, maar dit is niet hoe een Christen behoort te zijn. Daarom ook dat Romeinen 12:2 zegt dat we niet gelijkvormig moeten zijn aan deze wereld, maar vernieuwd moeten worden in ons denken. En hoe doen we dat? Eerst en vooral door het Woord van God en door Gods Geest.
En ik wil je verder ook nog meegeven dat God gehoorzaamheid altijd zegent! Hoe dan ook, als je God gehoorzaam bent dan zal God dat zegenen.
En misschien is dit principe van onderdanig zijn aan je man wel compleet nieuw voor je, of heb je het nooit zo gehoord, misschien heb je het zelf ook wel onderwezen gekregen met een suikerlaagje over zoals ik al zei en snap je er nog niet veel van…Dan wil ik je ook bemoedigen om dit eens te bestuderen en te onderzoeken. Misschien dat het boek ‘De Godvrezende Vrouw’ van Martha Peace je hiermee een heel stuk op weg kan helpen.
Ik wil je bemoedigen om dit alles in gebed bij God te brengen en Hem te vragen of Hij je wilt helpen en je de weg wilt wijzen, maar ook om hier eens over na te denken.
Ik weet namelijk dat dit niet makkelijk is, zeker niet voor ons vrouwen in de 21ste eeuw die overspoeld zijn geworden door 3 vloedgolven van het feminisme.
Geloof me, ik ken de strijd, ik ken de shock, ik weet dat het “ouderwets” kan klinken, maar ik weet ook dat dit Gods Woord is en dat dit is wat God van ons vraagt.
Ik ben hierin ook niet opgevoed, ik heb dit ook pas in mijn huwelijk moeten leren en moeten inzien, en ik wil hier in deel 3 ook op terugkomen en een beetje van mijn eigen weg hierin vertellen.
Dus geef de moed niet op en wacht op deel 3, maar dit is wel een belangrijk principe om een vrouw naar Gods hart te worden. En we zijn allemaal nog op weg, ik zeker ook!
Ik wil je dus ook bemoedigen en als het kon je een dikke knuffel geven…Er is ook nog niet alles gezegd en er zal nog een deel 3 en misschien ook nog wel een deel 4 volgen. Dus als het nog allemaal niet zo helder voor je is, geen nood, het komt wel. En niet door mij, maar vooral door Gods Geest.
En ik wil je ook zeggen dat ik wel de zegen hiervan heb ervaren, dit geeft echt zegen, vrede, rust en een geweldig huwelijk. Want omdat God het huwelijk heeft bedacht en ingesteld, weet Hij ook het allerbeste hoe het werkt. En dit is echt de sleutel tot een goedwerkend en Bijbels huwelijk.
Zie op Christus lieve vriendin.
En als dit artikel je tot zegen en opbouw is en je behulpzaam is dan deel het maar op je social media.

To be continued…

 
(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

Deel deze pagina